Home Škola Projekty a granty školy Výzva č 02_20_080 Šablony III.
Škola

Výzva č 02_20_080 Šablony III.

Název Projektu: Šablony 2022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021175

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.7. 2021

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.12. 2022

Doba trvání projektu: 18 měsíců

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.

Výše dotace: 738 903 Kč

 

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY