Home Školní poradenství Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Školní poradenství

Školní poradenské pracoviště ŠPP

Školní poradenské pracoviště zajišťuje pedagogicko- psychologickou pomoc a podporu žákům, učitelům a rodičům žáků. Pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s žáky mimořádně nadanými a s žáky, kteří potřebují v průběhu vzdělávání jakoukoli větší podporu. Dále se zaměřuje na preventivní programy ve škole – prevenci záškoláctví, neprospěchu a práce s žáky s poruchami chování.

Školní poradenské pracoviště bylo  zřízeno na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn. Podrobně je pracoviště definováno ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.