Home Škola Školská rada
Škola

Školská rada

Vyhlášení voleb do školské rady ZŠ Újezd u Brna

Školská rada je devítičlenná, třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Ředitel školy jmenuje členy volební komise Mgr. Vladana Kupsu, Mgr. Stanislavu Žáčkovou, Mgr. Marii Životskou. Úkolem komise je zajištění organizačně technické stránky voleb.

Kandidáty do školské rady je možno elektronicky, nebo písemně navrhnout do 12. 01. 2024 do 12:00 a návrhy doručit vedení ZŠ Újezd u Brna. Z navržených kandidátů sestaví volební komise volební listinu kandidátů, která bude zveřejněna na webových stránkách školy nejméně 10 dní před konáním voleb.

Navržený kandidát musí vyjádřit souhlas se svou kandidaturou.

Volba proběhne online formou prostřednictvím ankety v informačním systému Bakaláři, a to ve dnech 29. 01. 2024 a 30. 01. 2024. Ke každému z kandidátů se volič vyjádří zaškrtnutím slova "ano" v případě, že s jeho volbou souhlasí, zaškrtnutím slova "ne" v případě, že s jeho volbou nesouhlasí. Každý volič může vybrat maximálně tři kandidáty, což je současně počet volených mandátů.

Za každého žáka školy volí jeden zákonný zástupce, je na dohodě mezi nimi, kdo volbu provede.

Po ukončení hlasování volební komise sečte hlasy a určí pořadí kandidátů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem. 

Výsledky voleb budou bezprostředně po ukončení sčítání zveřejněny na webových stránkách školy.

 

 

V Újezdě u Brna dne 08. 01. 2024

Mgr. Vladan Kupsa ředitel ZŠ Újezd u Brna